scriimė a linota@tin.it, grātzias Linu Talloru: logu web personali a intru de su jassu internet dettori.info
bai a su jassu conoscere.it de sa Regioni Sardigna
Custu traballu, su scritu html, su JavaScript, est faina de Linu Talloru. Sa mųsica de asuta est un'elaboratzioni midi de Lionellu Fois


Ti scōviu cųncua cosa de mimi
Fainas de fėsica e de matemātica
Fainas de internet e de informātica
Chistionis de lėngua e de cultura sarda
Ghitarra e mųsica sarda

Ti scōviu cųncua cosa de mimi.

Ti contu luegus cųncua cosa de mimi, deu
- mi nanta Linu Talloru,
- seu laureau in fėsica,
- tčngiu cuindixi annus fatus e otanta de fai,
- tiru prus de unu metru e mesu e prus pagu de dus metrus de artāria,
- e tiru bella paga de a su mancu 1500 čurus a su mesi e prus pagu meda de 2000 (arrichixeddu annō?),
- traballu in su Liceu Ginnāsiu "G.M.Dettori" de Casteddu
- cumenti maistu de fėsica e de matemātica.
Seu in custa scola de su 1989 e in su 1990 apu inghitzau a imparai s'informātica in paris cun sa matemātica e sa fėsica.
De di ora meda, apu sighiu unu progetu de su M.P.I., chi di nanta P.N.I. (Piano Nazionale Informatica), fintzas a su 2000. Is linguāgius de programatzioni srebiant (e srebint) po nd'aciapai abilidadis lōgicas, matemāticas, linguėsticas.
Su linguāgiu informāticu "ministeriali" de su P.N.I. fiat su Pascal: bellu, struturau, cun funtzionis e proceduras. Ma candu, in su 1995, est arribau internet (mclink, videonline, tiber, netscape), at scallau totu is professoris chi no si funt adeguaus a sa novidadi.
Deu seu passau de su Pascal (e de su Basic) a su Javascript e cųncua cosa de Java puru, e sa cosa funtzionada beni meda.
Lāstima chi in su 2000 apu tentu strobus personalis e apu lassau s'informātica a iscola, ma personalmenti sigu sempri su spantosu acrescimentu de s'informātica, chi no spaciat mai.
Mi nd'acatu (e mi fait praxei) ca una pariga de princėpius fundamentalis de s'informātica e de sa lōgica matemātica no imbčciant mai, e ant a balli po sempri.
Genti chi no tenit cultura scientėfica (intčndia cun is origas mias) giai giai si ndi fait bantu de no cumprendi nudda de mātematica, de fėsica, de informātica, de lōgica formali ... a mei mi ndi parit mali de issus. No scint ita si perdint.
De un'atra parti doi funt cuddus, mancai professoris laureaus puru, chi si nci ghetant a pisci cun frāsias
a tipu "i contenuti interfacciati multimedialmente", "Il multimediale entra in classe e diventa progetto didattico interattivo", "Un processo che ci rende mediatici",
"le nuove potenzialitā multimediali", etc...
... Si ndi prenint sa buca de custa "multimedialitā", ma depeus imparai a cumprendi sa diferčntzia a intru de "multimedialitā" e "multimediocritā", ca funt meda de prus is "multimediocris" de is "multimedialis".
Si ollu donai unu cunsillu (de parti de unu chi at inghitzau a fai multimedia in is classis candu giai nemus ndi fadiat):
candu, in tempus de oi, intendei a unu narendi su fueddu "multimediale" prus de duas bortas in d'unu discursu, scapainceddu a innoi ci du depeis scapai. Podeis abarrai sigurus ca cussu, de "multimedialidadi", no ndi scit nudda.
Su chi ndi scit diaderus si connoscit po su chi at fatu e po su chi fait. Est cussu chi depeis castiai: su chi at fatu e su chi fait.
Imui, po su chi spetat a sa didātica, apu dčpiu aberri unu jassu nou: dettori.info. Sa scola mia, difatis, po mala sorti sua, at bōfiu serrai s'ųnicu logu innoi fadiat a carriai is traballus nostus. Duncas su logu, deu e cuncu atru professori, si du seus abertu foras de sa scola.
In dōnnia manera, chi imperas unu motori de circa bastichisėada, as a podi agatai su chi eus fatu in su web.
Prof. Linu Talloru - InterNet, mayu 2007

torra a parti de a susu

fųrria a dettori.info

Fainas de fėsica e de matemātica.

In su traballu miu, fatu fatu ndi bessint cosas de interessu. Su fatu est ca giai sempri no aciapaus su tempus de annotai, asuba de paperi, de CD, de computer o in internet, is ideas chi teneus.
Calincuna borta perou apu tentu sa passičntzia e apu prodųsiu documentus de is traballus chi apu fatu, si ndi nau calincunu:

 • Freccia del tempo. Est unu traballu asuba de su segundu princėpiu de sa termodināmica, particolarmenti asuba de sa chistioni chi is cosas bandant sempri in d'unu versu a su passai de s'ora e no in su versu contrāriu. Cumenti castiaus is cosas sceraus su chi est sutzčdiu prima de su chi est sutzčdiu a pustis.
  Nau di aici parit una cosa fintzas tropu lōgica, ma is leis de sa fėsica invčcias, a una primu castiada, parint "time reversal", iat essi a nai ca no fait a cumprendi su "prima" de su "pustis"...
  Custu traballu d'apu presentau, chi no sbālliu in su 1998, po unu semināriu cuncodrau de s'A.I.F. (Associazione per l'Insegnamento della Fisica) setzioni de Casteddu e donau puru a is professoris chi iant sighiu su cursu.
 • Paradossi. Unu traballu scritu in su 2000 diretamenti po d'imperai cun is piciōcas e piciōcus de scola, ma fintzas po du publicai in sa internet.
  Est una arregota de "paradossus", de biri, de contai e de cumprendi. A pustis fait a lompi fintzas a is paradossus de s'infiniu, de sa lōgica, de su "faulānciu" e arribai, a s'urtimu, a nd'aferrai su sentidu de su "Teorema de Godel".
  Su traballu est progetau po fai de introdutzioni a una pariga de letzionis asuba de is fundamentas de sa matemātica.
 • Automi a stati finiti. Est unu traballu de su 1997. Candu eus inghitzau a introdusi s'informātica a intru de su stųdiu de sa fėsica e de sa matemātica nd'eus bitiu unu iaxi de "modellus" de meda ratzas. Sa matemātica po rapresentai sa relidadi nd'aciapat imui facis diversas: funtzionis, grāficus, grāficus in su "pranu cartesianu", lōgica propositzionali e predicativa, insiemis, ālgebra booleana, circųitus lōgicus, diagramas de flussu, automas, crāculu cumbinadōriu e crāculu de is probabilidadis ....
  Custa possibilidadi de scioberai si poi ponni fintzas in d'una situatzioni difėcili, poita ca a marolla depeus afrontai su problema scioberendi in mesu de vārias possibilidadis, perou permitit de acapiai a pari s'insenniamentu de sa fėsica, de sa matemātica e de s'informātica.
  De custu traballu nd'abarrat arrastu in sa rubrica in paperi "Asterischi di Fisica" (A.I.F. de Casteddu), innoi ia publicau un'artėculu asuba de is "automas". Apu fatu puru una pariga de programas informāticus, scritus in Pascal, chi funti sa rapresentatzioni de su cumportamentu de s'automa.
 • Frammenti di Fisica. Est una rubrica de Fėsica e atras scientzas: doi funt traballus fatus no sceti de collegas de su Dettori, ma de atras scolas puru. In su norantaseti fiat unu de is pagus esčmpius de collaborātzioni po mesu de internet. Sempri abarrendi in custa chistioni de sa collaboratzioni po mesu de internet, apu traballau puru po un'atra rubrica de didātica de sa fėsica: Il gioco della materia e delle idee, agiudendi a cuncodrai su jassu in su server de s'universidadi de Gčnova.

torra a susu

fųrria a dettori.info

Fainas de internet e de informātica.

Apu giai contau chi in su 1995 at bōfiu, a bolla o a marolla, a si interessai de cussa cosa noba chi fiat internet. Duncas apu studiau cument'est fata sa internet, apu studiau html, javascript, software ftp, editors po su web, e po fintzas pagu pagu "perl" po scriri cgi. In s'interis est arribada fintzas sa multimedialidadi, duncas apu studiau puru software po is imāginis, po is sonus, po i' vėdeus, e unu biaxi 'e atra cosa. Custa scičntzia d'apu imperada po fai traballus in sa didatica, in su web, po scola e po mei atotu.
Imui ndi nau sceti una pariga, di aici cumenti ndi bessint a pillu:

 • Programas in Pascal. Inghitzendi de s'89 fintzas a su 95 apu scritu totu una sčria de programas in lėnguāgiu Pascal. Nd'apu fatu medas de dināmica, de termodināmica e de lōgica propositzionali. Bius in tempus de oi, sa grāfica fait arrė meda, perou su sentidu (is concetus) andat beni imui puru. Particolarmenti su de lōgica fait unu traballu interessanti: chi di onas sa "propositzioni lōgica" ti torrat sa "taula de beridadi", ma fait a su contrāriu puru: chi di naras sa taula de beridadi ti torrat sa propositzioni lōgica.
 • Su jassu internet de su Dettori. In su 1996 apu scritu e publicau is primus pāginas de su jassu internet de su Liceu Dettori de Casteddu. Creu chi fessit su segundu jassu scolāsticu in Sardigna, a pustis sceti de su jassu stōricu de su Liceu Alberti. Cussu jassu at tentu unu svilupu mannu fintzas a su norantotu, norantanoi. Bolit nau puru chi pagu genti in su Dettori si nd'est acatada, e prus pagu puru si nd'est acatada sa dirigčntzia. Duncas, a unu certu puntu, e finas a ocannu, in su 2007, su jassu d'apu atčndiu deu, po su prus po debadas (gratuitamenti), cun interbentus ocasionalis e de arrangiaduras mėnimas. In s'abrėli 2007 su jassu est stčtiu definitivamenti arrimau. Sigumenti perou doi fiant unu biaxi de traballus bellus e interessantis, nd'apu fatu una cōpia e d'apu allogada a intru de su jassu dettori.info, poita ca no mi pariat una faina beni fata sa de studai sa memōria stōrica de su chi eus fatu in su Dettori po doxi annus.
 • Internet e ipertesti. In tempus de internet prenurāgicu ia fatu unu progetu po imperai is possibilidadis de internet e de sa mutimedialidadi in sa didātica. Issasa, ca no doi fiat ancora sa "progettite" e sa "multimediocritā", fiat unu progetu fatu diaderus castiendi a su tempu benidori. Difatis no d'iaus realizau. Ma, a pustis de dus annus, de progetus di aici ci ndi fiant a scavuadura. Ma sa cosa chi mi fai scassai 'e s'arrisu de prusu est ca ci at genti chi, in tempus de oi, doxi annus a pustis, si ndi bessit ancora cun custas grandu novidadis ... po caridadi.
 • Sardegna Solidale. Apu collaborau, siat po su chi spetat a sa strutura siat po sa grāfica, a totu s'impostatzioni de inghitzu de su jassu "CSV Sardegna Solidale", su jassu de informatzioni e de collegamentu intru de is sōcius de bolontārius sardus.
 • Test on line in JavaScript. Po su gosu de is piciocas e de is piciocus chi tenint sa bona sorti de agatai a mimi cumenti a professori, apu scritu calincunu test de fėsica e de matemātica in javascript.
 • dettori.info. Oi in su 2007, giai chi sa scola mia nd'at sciusciau su logu web bčciu e no est stčtia in cunditzioni de si donai un'atru logu cumenti si spetat, apu dčpiu aberri custu jassu nou, po doi podi scarriai is traballus bčcius e is traballus de su tempu benidori.

torra a susu

fųrria a dettori.info

Chistionis de lėngua e de cultura sarda.

Chi, ligendi, ses lōmpiu fintzas a innoi, bolit nai ca tui puru ses apassionau meda de lėngua sarda. Deu puru seu de cussus chi no di andat su chi est sutzedendi a su sardu.
A ci perdi sa lėngua sarda est una cosa chi no m'agatat disponėbili.
Po cussu, totu su chi potzu fai po ndi torrai a pesai su sardu deu du fatzu, mancai no seu linguista.
Chi lassaus sa lėngua, lassaus s'identidadi, duncas depeus poderai, poderai, poderai! E sighiri, sighiri, sighiri! Sighiri a chistionai in sardu e, chi no d'eus fatu prima, inghitzai a scriri in sardu, a mi totu fait.
Finas innoi in internet, est bellu a scriri in sardu. Su jassu personali cosa mia puru, talloru.net, d'apu scritu parti in sardu e parti in italianu.
Mancai cussu jassu siat nāsciu po chistionai de mųsica sarda, doi at meda poesia sarda, traballus asuba de sa lėngua sarda, acāpius faci a is mellus jassus de cultura sarda. Imui puru, in su jassu dettori.info, fait a agatai

 • Su patriotu sardu a sos feudatārios, unu traballu ch'ia postu in su jassu stōricu de su Dettori. Incapas fiat sa primu borta chi is 47 curbas de s'innu de Franciscu Nāssiu Mannu bessiant in internet paris cun sa furriadura in italianu

cracca a innoi po torrai a susu

fųrria a dettori.info

Ghitarra e mųsica sarda.

E dulcis in fundo .... a chistionai de ghitarra ... e de mųsica ... no inghitzu nimancu, ca doghinō mi stentu una pariga 'e disi.
Po ndi sciri atra cosa, circa "musica sarda" cun d'unu motori de circa e m'as a agatai luegus ... e, amigas e amigus stimaus, si torru grātzias de ai lėgiu fintzas a innoi.

piscanci a susu

fųrria a dettori.info

Saludi e trigu
Prof. Linu Talloru - InterNet, mayu 2007